Algemene voorwaarden

IkbenNynke

Artikel 1

.

Definities

IkbenNynke: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

IkbenNynke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 01169704

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie

IkbenNynke een overeenkomst aangaat of met wie IkbenNynke in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, coachings- of counsellingstraject of workshop/training.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IkbenNynke en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle

(rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle

(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Diensten: Alle door IkbenNynke aan de opdrachtgever geleverde

producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2

.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten waarbij IkbenNynke diensten aanbiedt of levert.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij IkbenNynke ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door IkbenNynke uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien IkbenNynke gedurende korte of langere tijd geen strikte

naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van

IkbenNynke om alsnog directe en strikte naleving te eisen.

 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover

onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

 1. IkbenNynke behoudt zich het recht voor deze algemene

voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3.

Offertes en overeenkomsten

 1. De door IkbenNynke gemaakte offertes zijn vrijblijvend en

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 2. Gemaakte afspraken binden IkbenNynke vanaf het moment dat

deze schriftelijk door IkbenNynke zijn bevestigd of vanaf het moment dat IkbenNynke met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 1. Offertes zijn gebaseerd op de bij IkbenNynke beschikbare informatie.

Artikel 4.

Uitvoering van overeenkomsten

 1. De gesloten overeenkomsten tussen IkbenNynke en opdrachtgever leiden voor IkbenNynke tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij IkbenNynke gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van IkbenNynke verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 3. De cliënt die deelneemt aan een coachingsworkshop verklaart bij aanvaarding van de overeenkomst tot deelname geen medische beperkingen of aandoeningen te hebben (fysiek of psychisch) die het risico tot letsel tijdens de workshop vergroten. In het geval er wel sprake is van een dergelijke beperking of aandoening dient de cliënt deze beperking of aandoening voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken. IkbenNynke heeft te allen tijde het recht om deelname wegens medische of andere gronden te weigeren.
 4. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

5.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IkbenNynke het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IkbenNynke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IkbenNynke worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IkbenNynke zijn verstrekt, heeft IkbenNynke het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. IkbenNynke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

ook, doordat IkbenNynke is uit gegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5

.

Coachingsworkshops

 1. Bij deelname aan coachingsworkshops dient de cliënt zelf zorg te dragen voor geldige paspoort, ID-kaart.

IkbenNynke draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt, betaalt cliënt de volledige som van de

coachingsworkshop twee weken voor de start van de workshop.

 1. Indeplaatsstelling bij verhindering is niet mogelijk, tenzij IkbenNynke hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

Artikel 6.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IkbenNynke zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, zal IkbenNynke de opdrachtgever hierover

tevoren inlichten.

Artikel 7.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal IkbenNynke niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door IkbenNynke niet zonder toestemming

van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8.

Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,-handelsnaam, of andere rechten van

intellectuele eigendom berusten op de door IkbenNynke

ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft

IkbenNynke houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 1. IkbenNynke behoudt het recht om de bij de uitvoering van de

werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9.

Betaling en verzuim

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IkbenNynke aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is IkbenNynke gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente

verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van IkbenNynke en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens IkbenNynke

onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Als van IkbenNynke meer dan de gebruikelijke inspanning wordt

verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan IkbenNynke

voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 1. Ingeval IkbenNynke om moverende reden besluit een vordering

wegens niet -betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten verschrijden.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid

 1. Indien IkbenNynke aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van IkbenNynke gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IkbenNynke en/of haar ongeschikte(n).

 1. Indien IkbenNynke aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IkbenNynke beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van

IkbenNynke. Indien de verzekeraar van IkbenNynke

niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van

IkbenNynke beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst

, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 1. IkbenNynke is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade,

veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

IkbenNynke is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

IkbenNynke kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

 1. IkbenNynke kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de

nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:

 • de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de cliënt zelf ligt;
 • het ongeval en/of het letsel niet door IkbenNynke voorkomen

had kunnen worden;

 • de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij IkbenNynke.
 1. Opdrachtgever vrijwaart IkbenNynke tegen alle vorderingen van

derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen IkbenNynke en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 11.

Contractduur, opzegging en einde van de overeenkomst

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan

eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Beide partijen kunnen in zulks geval te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 1. IkbenNynke heeft het recht om zonder opgave van reden het

coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een

opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan IkbenNynke betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het

coachingstraject of de workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie lid 4 en 5), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

 1. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding -coachingtraject te voldoen.
 2. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het

coachingstraject of de workshop/training is IkbenNynke

gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

 1. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 2. Een particulier/individueel begeleiding-of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor

aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is IkbenNynke

gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 1. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

In het geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is IkbenNynke gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar

vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar worden.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is IkbenNynke niet gehouden tot het

nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.

 1. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens IkbenNynke

tot aan dat moment te voldoen.

IkbenNynke is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk

na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met IkbenNynke

wordt aan IkbenNynke toestemming verleend voor automatische

verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze

persoonsgegevens zal IkbenNynke uitsluitend gebruiken voor haar

eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen IkbenNynke en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien (een gedeelte van) de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen IkbenNynke gevestigd is.

×